Posts in categorie: Grooming

  1. Rechtbank Rotterdam 15 december 2016 (grooming), ECLI:NL:RBROT:2016:9881
  2. Rechtbank Den Haag 8 september 2016 (douchefilmpjes), ECLI:NL:RBDHA:2016:10833
  3. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 november 2015 (grooming), ECLI:NL:GHARL:2015:8232
  4. Rechtbank Gelderland 19 oktober 2015 (Alias), ECLI:NL:RBGEL:2015:6406
  5. Rechtbank Oost-Brabant 24 juli 2015 (Julianapark), ECLI:NL:RBOBR:2015:4757
  6. Rechtbank Oost-Brabant 24 december 2014 (kinderchatforum), ECLI:NL:RBOBR:2014:7884
  7. Hoge Raad 11 november 2014 (ontmoeting bij grooming), ECLI:NL:HR:2014:3140
  8. Rechtbank Limburg 27 augustus 2014 (toezichthouder op school), ECLI:NL:RBLIM:2014:7490
  9. Hoge Raad 14 mei 2013 (één samenhangende ontmoeting), ECLI:NL:HR:2013:BZ9941
  10. Hof Den Haag 25 juni 2013 (daadwerkelijk 16), ECLI:NL:GHDHA:2013:2302