Posts in categorie: Medicijnen / drugs via internet

  1. Rechtbank Amsterdam 10 november 2016 (dokteronline), ECLI:NL:RBAMS:2016:7309
  2. HvJ EU 19 oktober 2016 (Deutsche Parkinson Vereinigung), zaak C-148/15, ECLI:EU:C:2016:776
  3. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 maart 2016 (GBL via internet), ECLI:NL:GHARL:2016:1627
  4. Rechtbank Gelderland 23 maart 2016 (GBL), ECLI:NL:RBGEL:2016:1716
  5. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 maart 2016 (GBL via internet), ECLI:NL:GHARL:2016:1627
  6. Rechtbank Den Haag 10 juli 2015 (Growshop), ECLI:NL:RBDHA:2015:7905
  7. Rechtbank Midden-Nederland 9 oktober 2014 (drugshandel), ECLI:NL:RBMNE:2014:4798
  8. Rechtbank Midden-Nederland 9 oktober 2014 (online drugshandel), ECLI:NL:RBMNE:2014:4793
  9. Rechtbank Rotterdam 8 mei 2014 (Grootschalige XTC-handel), ECLI:NL:RBROT:2014:3504
  10. Rechtbank Den Haag 29 januari 2014 (online drugshandel), ECLI:NL:RBDHA:2014:1005