Categorieën

Hoogte schadevergoeding

 1. Rechtbank Rotterdam 11 september 2020 (ambulancehelicopter), ECLI:NL:RBROT:2020:8047, korte inhoud
 2. Rechtbank Amsterdam 14 juli 2020 (dieselgate), ECLI:NL:RBAMS:2020:3452, korte inhoud
 3. Rechtbank Rotterdam 1 mei 2020 (sexy randje), ECLI:NL:RBROT:2020:4296, korte inhoud
 4. Rechtbank Amsterdam 12 maart 2020 (gevulde eitjes), ECLI:NL:RBAMS:2020:1721, korte inhoud
 5. Rechtbank Rotterdam 10 januari 2020 (vrij algemene afbeelding), ECLI:NL:RBROT:2020:124, korte inhoud
 6. Rechtbank Midden-Nederland 13 november 2019 (cartoons), ECLI:NL:RBMNE:2019:5278, korte inhoud
 7. Rechtbank Noord-Nederland 10 september 2019 (Raak), ECLI:NL:RBNNE:2019:4096, korte inhoud
 8. Rechtbank Amsterdam 14 juni 2019 (catsuits), ECLI:NL:RBAMS:2019:4334, korte inhoud
 9. Rechtbank Overijssel 28 mei 2019 (schade bij verspreiding persoonsgegevens), ECLI:NL:RBOVE:2019:1827, korte inhoud
 10. Rechtbank Rotterdam 16 mei 2019 (groene kamerplant in een witte pot), ECLI:NL:RBROT:2019:4259, korte inhoud
 11. Rechtbank Midden-Nederland 10 april 2019 (tarievenlijst),ECLI:NL:RBMNE:2019:1499, korte inhoud
 12. Rechtbank Rotterdam 15 februari 2019 (Permission Machine), ECLI:NL:RBROT:2019:1573, korte inhoud
 13. Rechtbank Amsterdam 9 november 2018 (proceskosten bij auteursrechtinbreuk), ECLI:NL:RBAMS:2018:8283, korte inhoud
 14. Rechtbank Midden-Nederland 26 oktober 2018 (host master), ECLI:NL:RBMNE:2018:5205, korte inhoud
 15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 april 2018 (illegale software download), ECLI:NL:GHARL:2018:3901, korte inhoud
 16. Rechtbank Amsterdam 15 februari 2018 (Overstappen), ECLI:NL:RBAMS:2018:821, korte inhoud
 17. Rechtbank Den Haag 5 februari 2018 (Regio15), ECLI:NL:RBDHA:2018:1227, korte inhoud
 18. Rechtbank Amsterdam 15 januari 2018 (foto van caravan), ECLI:NL:RBAMS:2018:133, korte inhoud
 19. Rechtbank Den Haag 15 november 2017 (Marc Cain), ECLI:NL:RBDHA:2017:13386, korte inhoud
 20. Rechtbank Amsterdam 25 oktober 2017 (kinderdagverblijf), ECLI:NL:RBAMS:2017:8063, korte inhoud
 21. Rechtbank Amsterdam 3 februari 2017 (Pixfund), ECLI:NL:RBAMS:2017:318, korte inhoud
 22. Rechtbank Midden-Nederland 2 november 2016 (panoramafoto), ECLI:NL:RBMNE:2016:5518, korte inhoud
 23. Rechtbank Amsterdam 17 augustus 2015 (foto op website), ECLI:NL:RBAMS:2015:5868, korte inhoud
 24. Rechtbank Noord-Nederland 21 mei 2014 (immateriële schade bij inbreuk persoonlijkheidsrecht), ECLI:NL:RBNNE:2014:2592, korte inhoud
 25. Rechtbank Noord-Holland 22 januari 2014 (Goudzwaard v. De Jong), IEPT20140122, korte inhoud
 26. Rechtbank Amsterdam 4 december 2013 (Het was stil), ECLI:NL:RBAMS:2013:8879, korte inhoud
 27. Rechtbank Midden-Nederland 22 juli 2013 (voetballers en hun taalgebruik), ECLI:NL:RBMNE:2013:2907, korte inhoud
 28. Sector kanton Rechtbank ’s-Hertogenbosch 25 april 2013 (Volendams dorpsgezicht), LJN BZ9289 (ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ9289), korte inhoud
 29. Kantonrechter Rb. Utrecht 11 maart 2013 (Uwvergelijkingsite), LJN BZ5075 (ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ5075), korte inhoud
 30. Hof Arnhem 18 december 2012 (Remie Consultants), LJN BZ4286 (ECLI:NL:GHARN:2012:BZ4286), korte inhoud
 31. Sector kanton Rechtbank Amsterdam 24 oktober 2012 (KRO Reporter), LJN BY0834 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BY0834), korte inhoud
 32. Voorzieningenrechter Amsterdam 15 juni 2012 (Californische psychopath), LJN BW9838 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BW9838), korte inhoud
 33. Rechtbank Utrecht 11 april 2012 ( Dijkstra v. Coconut Capital), IEPT20120411, korte inhoud
 34. Rechtbank Amsterdam 6 april 2012 (voetbalfoto), IEPT20120406, korte inhoud
 35. Sector kanton rechtbank Arnhem 31 oktober 2011 (hoogte schadevergoeding bij auteursrechtinbreuk), IEF 10436, korte inhoud
 36. Sector kanton Rechtbank Utrecht 24 augustus 2011 (Alliance Experts), LJN BS1232 (ECLI:NL:RBUTR:2011:BS1232), korte inhoud
 37. Sector kanton Rechtbank Haarlem 18 november 2010 (Zonder Werken Niets), LJN BQ6771 (ECLI:NL:RBHAA:2010:BQ6771), korte inhoud
 38. Rechtbank Almelo 2 maart 2011 (Technisch Personeel Oost), LJN BP9493 (ECLI:NL:RBALM:2011:BP9493), korte inhoud