Posts in categorie: Afdreiging (art. 318 Sr.)

  1. Rechtbank Den Haag 7 december 2017 (afdreiging pedo’s), ECLI:NL:RBDHA:2017:14459
  2. Rechtbank Den Haag 17 augustus 2017 (poging afdreiging), ECLI:NL:RBDHA:2017:9971
  3. Rechtbank Noord-Nederland 1 juli 2016 (Jumbo afpersing), ECLI:NL:RBNNE:2016:3096
  4. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 juni 2016 (chantage met webcam girls), ECLI:NL:GHARL:2016:4978
  5. Rechtbank Den Haag 25 september 2015 (digitale loverboy), ECLI:NL:RBDHA:2015:11144
  6. Rechtbank Gelderland 27 augustus 2013 (mooi filmpje), ECLI:NL:RBGEL:2013:2621
  7. Rechtbank Midden-Nederland 3 september 2013 (informatierechercheur KLPD), ECLI:NL:RBMNE:2013:3685
  8. Rechtbank Arnhem 2 november 2010 (ludieke actie), LJN BO2746 (ECLI:NL:RBARN:2010:BO2746)
  9. Rechtbank Groningen 26 januari 2012 (privéhuis), LJN BV2101 (ECLI:NL:RBGRO:2012:BV2101)