Posts in categorie: Arbeidsrecht

  1. Rechtbank Amsterdam 15 september 2017 (kledingwinkel), ECLI:NL:RBAMS:2017:6700
  2. Rechtbank Den Haag 9 maart 2017 (Arfos), ECLI:NL:RBDHA:2017:5162
  3. Rechtbank Amsterdam 19 januari 2017 (purser KLM), ECLI:NL:RBAMS:2017:317
  4. Rechtbank Amsterdam 19 januari 2017 (Cabin Attendant KLM), ECLI:NL:RBAMS:2017:321
  5. Rechtbank Overijssel 31 augustus 2016 (leraar geschiedenis), ECLI:NL:RBOVE:2016:3337
  6. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 maart 2016 (zo lek is alles nu), ECLI:NL:RBZWB:2016:1630
  7. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 maart 2016 (zo lek is alles nu), ECLI:NL:RBZWB:2016:1630
  8. EHRM 12 januari 2016 (Barbulescu vs. Roemenie), Application no. 61496/08
  9. Rechtbank Rotterdam 4 december 2015 (bedrijfsgevoelige info naar privé emailadres), ECLI:NL:RBROT:2015:8887
  10. Rechtbank Gelderland 3 juni 2015 (vertrouwelijke gegevens naar privé mailadres), ECLI:NL:RBGEL:2015:5299