Posts in categorie: Belaging

  1. Rechtbank Limburg 6 september 2018 (belaging curator), ECLI:NL:RBLIM:2018:8468
  2. Rechtbank Noord-Nederland 29 mei 2018 (belaging ex), ECLI:NL:RBNNE:2018:1992
  3. Rechtbank Den Haag 17 mei 2018 (Lizard Squad), ECLI:NL:RBDHA:2018:5775
  4. Rechtbank Rotterdam 3 mei 2018 (partner van voetballer), ECLI:NL:RBROT:2018:5143
  5. Rechtbank Limburg 4 mei 2018 (stalking ex), ECLI:NL:RBLIM:2018:4314
  6. Gerechtshof Den Haag 21 maart 2018 (doorgedraaide vader),ECLI:NL:GHDHA:2018:618
  7. Rechtbank Oost-Brabant 19 januari 2018 (onthoofdingsvideo’s),ECLI:NL:RBOBR:2018:265
  8. Rechtbank Oost-Brabant 11 december 2017 (wraak op dochter),ECLI:NL:RBOBR:2017:6375
  9. Rechtbank Den Haag 11 oktober 2017 (ongemaximeerde TBS), ECLI:NL:RBDHA:2017:11522
  10. Rechtbank Noord-Nederland 20 oktober 2017 (half uurtje), ECLI:NL:RBNNE:2017:4022