Posts in categorie: Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter

  1. Rechtbank Rotterdam 29 juni 2017 (Sabah), ECLI:NL:RBROT:2017:4986
  2. Rechtbank Den Haag 1 februari 2017 (Novomatic vs. Betsoft), ECLI:NL:RBDHA:2017:912
  3. Rechtbank Noord-Holland 31 augustus 2016 (Jaatogg), IT 2136
  4. Rechtbank Amsterdam 19 november 2014 (opruiend Facebook filmpje), ECLI:NL:RBAMS:2014:7728
  5. Rechtbank Amsterdam 19 november 2014 (opruiend Faceboekfilmpje vanuit Turkije), ECLI:NL:RBAMS:2014:7728
  6. Rechtbank Oost-Brabant 15 juli 2014 (onrechtmatige blogspots als zoekresultaat), IT 1588
  7. Gerechtshof Den Haag 26 november 2013 (Merkinbreuk via internet locatiebepalend), ECLI:NL:GHDHA:2013:4466
  8. Hoge Raad 7 december 2012 (H&M vs. G-Star), LJN BX9018 (ECLI:NL:HR:2012:BX9018)
  9. Hof van Justitie EU 6 september 2012 (Mühlleitner v Yusufi), zaak C-/190/11
  10. Rechtbank ’s-Hertogenbosch 1 augustus 2012 (Nexpak), LJN BX3380 (ECLI:NL:RBSHE:2012:BX3380)