Posts in categorie: Bewijs (privaatrechtelijk)

  1. Rechtbank Den Haag 9 maart 2017 (Arfos), ECLI:NL:RBDHA:2017:5162
  2. Rechtbank Limburg 22 februari 2017 (boxershorts), ECLI:NL:RBLIM:2017:1558
  3. Rechtbank Noord-Nederland 22 februari 2017 (Tickets4U), ECLI:NL:RBNHO:2017:1595
  4. Rechtbank Limburg 13 februari 2017 (gesloten Facebookgroep), ECLI:NL:RBLIM:2017:1280
  5. Centrale Raad van Beroep 7 juli 2016 (loggegevens), ECLI:NL:CRVB:2016:2535
  6. Gerechtshof Amsterdam 12 april 2016 (specificatie dataverkeer), ECLI:NL:GHAMS:2016:1426
  7. Hof Leeuwarden 17 augustus 2010 (Fietsnet of Netfiets?), LJN BN4495 (ECLI:NL:GHLEE:2010:BN4495)
  8. Hof ‘s-Hertogenbosch 12 juni 2012 (screenshots geen bewijs), LJN BW8525 (ECLI:NL:GHSHE:2012:BW8525)
  9. Voorzieningenrechter Utrecht 1 juni 2011 (Filmclub), LJN BQ7711 (ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ7711)
  10. Rechtbank Amsterdam 12 mei 2014 (horloges), ECLI:NL:RBAMS:2014:2751