Posts in categorie: Computercriminaliteit

  1. Rechtbank Gelderland 2 maart 2018 (cadeaubonnen), ECLI:NL:RBGEL:2018:957
  2. Rechtbank Oost Brabant 19 februari 2018 (ex politieagent), ECLI:NL:RBOBR:2018:735
  3. Rechtbank Den Haag 22 december 2017 (namaakwebshops),ECLI:NL:RBDHA:2017:15272
  4. Rechtbank Den Haag 22 december 2017 (bakfietsen),ECLI:NL:RBDHA:2017:15273
  5. Gerechtshof Den Haag 5 september 2017 (NjRAT), ECLI:NL:GHDHA:2017:2519
  6. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 mei 2017 (spinnenweb), ECLI:NL:RBZWB:2017:2873
  7. Rechtbank Rotterdam 7 april 2017 (banking malware), ECLI:NL:RBROT:2017:2815
  8. Rechtbank Noord-Holland 10 maart 2017 (Lancashire), ECLI:NL:RBNHO:2017:1937
  9. Gerechtshof Den Haag 21 februari 2017 (phishing), ECLI:NL:GHDHA:2017:384
  10. Rechtbank Amsterdam 16 februari 2017 (overlevering aan Tsjechiƫ), ECLI:NL:RBAMS:2017:1041