Posts in categorie: Consumentenrecht

  1. Rechtbank Den Haag 30 mei 2018 (kwetsbaarheden Android), ECLI:NL:RBDHA:2018:6310
  2. Rechtbank Amsterdam 1 september 2017 (omvormer), ECLI:NL:RBAMS:2017:6683
  3. Kantonrechter Rb. Rotterdam te Dordrecht 18 april 2013 (T.O.M.), IT 1124
  4. Rechtbank Groningen 20 februari 2013 (Stichting als consument), LJN BZ1615 (ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ1615)
  5. Rechtbank Rotterdam 19 april 2012 (Artiq), LJN BW3358 (ECLI:NL:RBROT:2012:BW3358)
  6. Sector kanton Rechtbank Rotterdam 29 juli 2011 (fiets), LJN BR6951 (ECLI:NL:RBROT:2011:BR6951)
  7. Sector kanton Rechtbank Haarlem 29 juli 2010 (kast naar tweehoog), LJN BN1041 (ECLI:NL:RBHAA:2010:BN1041)
  8. Rechtbank Rotterdam 14 juni 2012 (fotosessie), LJN BW8407 (ECLI:NL:RBROT:2012:BW8407)