Posts in categorie: Gegevensbeschermingsrecht

  1. Rechtbank Amsterdam 22 maart 2018 (AirBnB filmer), ECLI:NL:RBAMS:2018:3357
  2. Rechtbank Amsterdam 15 februari 2018 (NRC-artikel), ECLI:NL:RBAMS:2018:1644
  3. Gerechtshof Den Haag 23 mei 2017 (RTBF verboden vuurwapenbezit), ECLI:NL:GHDHA:2017:1360
  4. HvJ EU 9 maart 2017 (Manni) zaak C 398/15
  5. Gerechtshof Den Haag 14 maart 2017 (Snowden-onthullingen), ECLI:NL:GHDHA:2017:535
  6. Hoge Raad 24 februari 2017 (RTBF: geen belangenafweging), ECLI:NL:HR:2017:316
  7. Rechtbank Midden-Nederland 20 februari 2017 (Surinaamse mediapublicaties), ECLI:NL:RBMNE:2017:805