Posts in categorie: Hoogte schadevergoeding

  1. Rechtbank Amsterdam 3 februari 2017 (Pixfund), ECLI:NL:RBAMS:2017:318
  2. Rechtbank Midden-Nederland 2 november 2016 (panoramafoto), ECLI:NL:RBMNE:2016:5518
  3. Rechtbank Amsterdam 17 augustus 2015 (foto op website), ECLI:NL:RBAMS:2015:5868
  4. Rechtbank Noord-Nederland 21 mei 2014 (immateriële schade bij inbreuk persoonlijkheidsrecht), ECLI:NL:RBNNE:2014:2592
  5. Rechtbank Noord-Holland 22 januari 2014 (Goudzwaard v. De Jong), IEPT20140122
  6. Rechtbank Amsterdam 4 december 2013 (Het was stil), ECLI:NL:RBAMS:2013:8879
  7. Rechtbank Midden-Nederland 22 juli 2013 (voetballers en hun taalgebruik), ECLI:NL:RBMNE:2013:2907
  8. Sector kanton Rechtbank ’s-Hertogenbosch 25 april 2013 (Volendams dorpsgezicht), LJN BZ9289 (ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ9289)
  9. Kantonrechter Rb. Utrecht 11 maart 2013 (Uwvergelijkingsite), LJN BZ5075 (ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ5075)
  10. Hof Arnhem 18 december 2012 (Remie Consultants), LJN BZ4286 (ECLI:NL:GHARN:2012:BZ4286)