Posts in categorie: Huurrecht

  1. Rechtbank Rotterdam 10 juni 2016 (TV schotel weg), ECLI:NL:RBROT:2016:4345
  2. Rechtbank Rotterdam 6 november 2015 (onderverhuur via Airbnb), ECLI:NL:RBROT:2015:7899
  3. Rechtbank Midden-Nederland 20 november 2013 (Russische oude dame), ECLI:NL:RBMNE:2013:5710
  4. Sector kanton rechtbank Groningen 18 februari 2010 (internet in studentenwoning), LJN BL4949 (ECLI:NL:RBGRO:2010:BL4949)