Posts in categorie: Hyperlinks

  1. Rechtbank Rotterdam 11 september 2020 (ambulancehelicopter), ECLI:NL:RBROT:2020:8047
  2. Rechtbank Amsterdam 12 maart 2020 (gevulde eitjes), ECLI:NL:RBAMS:2020:1721
  3. Rechtbank Amsterdam 5 december 2019 (RTBF kunstenares), ECLI:NL:RBAMS:2019:9271
  4. Rechtbank Amsterdam 26 november 2019 (Billink), ECLI:NL:RBAMS:2019:8802
  5. Hof van Justitie EU 29 juli 2019 (Der Spiegel Online), zaak C‑516/17, ECLI:EU:C:2019:625
  6. Rechtbank Noord-Nederland 22 juli 2019 (codetekst), ECLI:NL:RBNNE:2019:3211
  7. Rechtbank Den Haag 28 juni 2019 (jurist privacyrecht), ECLI:NL:RBDHA:2019:6302
  8. Rechtbank Amsterdam 25 juli 2018 (bloot beeldmateriaal), ECLI:NL:RBAMS:2018:5130
  9. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 5 juni 2018 (zonnestudio’s), ECLI:NL:GHSHE:2018:2424
  10. Rechtbank Limburg 9 mei 2018 (Leaper), ECLI:NL:RBLIM:2018:4395