Posts in categorie: Merkenrecht

  1. Rechtbank Midden-Nederland 15 oktober 2020 (Yource), ECLI:NL:RBMNE:2020:4397
  2. Rechtbank Amsterdam 29 juli 2020 (Jan de belastingman), ECLI:NL:RBAMS:2020:3719
  3. Rechtbank Oost-Brabant 17 juli 2020 (Babel), ECLI:NL:RBOBR:2020:3620
  4. Rechtbank Amsterdam 25 februari 2020 (Fundr), ECLI:NL:RBAMS:2020:1237
  5. Rechtbank Noord-Holland 12 februari 2020 (Rataplan), ECLI:NL:RBNHO:2020:841
  6. Rechtbank Den Haag 17 januari 2020 (JuMatech vs. Asperitas), ECLI:NL:RBDHA:2020:311
  7. HvJ EU 12 september 2019 (#darferdas?), zaak C‑541/18, ECLI:EU:C:2019:725
  8. Rechtbank Den Haag 10 juli 2019 (Wetrok), ECLI:NL:RBDHA:2019:6913
  9. Rechtbank Den Haag 19 juni 2019 (scheepsverf), ECLI:NL:RBDHA:2019:6247
  10. Rechtbank Rotterdam 27 maart 2019 (domeinnaam en woordmerk in faillissement), ECLI:NL:RBROT:2019:2919