Posts in categorie: Phishing

  1. Rechtbank Rotterdam 22 maart 2018 (Hogeschool Rotterdam), ECLI:NL:RBROT:2018:2421
  2. Rechtbank Den Haag 22 december 2017 (namaakwebshops),ECLI:NL:RBDHA:2017:15272
  3. Rechtbank Den Haag 22 december 2017 (bakfietsen),ECLI:NL:RBDHA:2017:15273
  4. Gerechtshof Den Haag 21 februari 2017 (phishing), ECLI:NL:GHDHA:2017:384
  5. Rechtbank Den Haag 15 juli 2016 (phishing Rabobank), ECLI:NL:RBDHA:2016:8097
  6. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 juni 2015 (onverschuldigd betaald na phishing), ECLI:NL:GHARL:2015:4823
  7. Rechtbank Den Haag 13 mei 2015 (Amaechi), ECLI:NL:RBDHA:2015:5525
  8. Rechtbank Assen 3 juli 2012 (ING phishing), LJN BX0155 (ECLI:NL:RBASS:2012:BX0155)
  9. Hof ’s-Gravenhage 23 maart 2012 (Toxbot), LJN BV9836 (ECLI:NL:GHSGR:2012:BV9836)