Posts in categorie: Websitebouw

  1. Rechtbank Den Haag 9 oktober 2015 (script en webdesign), ECLI:NL:RBDHA:2015:11848
  2. Rechtbank Amsterdam 21 juli 2014 (Boxx opslagverhuur), ECLI:NL:RBAMS:2014:4617
  3. Rechtbank Utrecht 20 januari 2010 (Parfip / Harmony), LJN BL0019 (ECLI:NL:RBUTR:2010:BL0019)
  4. Rechtbank Amsterdam 23 januari 2013 (ArtOlive), LJN BZ2674 (ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ2674)
  5. Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 12 juli 2011 (Kamernet), IEPT20110712
  6. Voorzieningenrechter Almelo 11 juli 2011 (Lierenshop), LJN BR1312 (ECLI:NL:RBALM:2011:BR1312)
  7. Rechtbank Rotterdam 5 augustus 2009 (TGS Solutions), LJN BJ5612 (ECLI:NL:RBROT:2009:BJ5612)
  8. Sector kanton Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 10 april 2008 (tegelzetter), LJN BC9287 (ECLI:NL:RBSHE:2008:BC9287)
  9. Voorzieningenrechter Amsterdam 21 juli 2011 (More-in), LJN BR2598 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BR2598)