Centrale Raad van Beroep 20 oktober 2011 (gemeente-ambtenaar Langedijk), LJN BU1965 (ECLI:NL:CRVB:2011:BU1965)Centrale Raad van Beroep 20 oktober 2011 (gemeente-ambtenaar Langedijk), ECLI:NL:CRVB:2011:BU1965, LJN BU1965

Het openen van een e-mailbox van een werknemer moet worden beschouwd als het verwerken van persoonsgegevens in de zin van de Wbp. De Raad is van oordeel, dat de leidinggevende van betrokkene op goede gronden tot het oordeel is gekomen, dat het openen van de e-mailbox van betrokkene na ongeveer anderhalve maand afwezigheid noodzakelijk was ter behartiging van de publiekrechtelijke taak van appellant in de zin van artikel 8, aanhef en onder e, van de Wbp. Betrokkene kreeg in haar functie immers ook e-mailberichten te behandelen die afkomstig waren van buiten de gemeentelijke organisatie. De Raad is niet gebleken dat de leidinggevende bij het inzien van de e-mailbox verder is gegaan dan noodzakelijk was om eventuele zakelijke e-mails te ontdekken. Dat daarbij als “bijvangst” ook privé-e-mailberichten van betrokkene aan collega’s en oud-collega’s zijn aangetroffen, maakt het onderzoek niet disproportioneel en onrechtmatig.


Ook het instellen van een vervolgonderzoek was niet onrechtmatig. Er was immers sprake van een redelijk vermoeden van onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van elektronische communicatiemiddelen. Het vervolgonderzoek vindt voorts een toereikende basis in de Wbp, nu dat onderzoek met het oog op een gerechtvaardigd belang van appellant noodzakelijk kon worden geacht in de zin van artikel 8, aanhef en onder f, van de Wbp, terwijl niet gezegd kan worden dat het onderzoek verder is gegaan dan noodzakelijk. Van een prevalerend belang of prevalerend recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer is naar het oordeel van de Raad geen sprake.


Het plichtsverzuim dat betrokkene wordt verweten, is dat zij een grote hoeveelheid persoonlijke e-mailberichten, waarvan een niet onaanzienlijk aantal in seksueel getinte persoonlijke sfeer, alsook enkele malen pornografisch materiaal heeft verzonden vanaf de computer op haar werkplek aan personen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. In die e-mailberichten heeft zij geregeld niet alleen haar naam vermeld, maar ook haar functie en de naam van de gemeente Langedijk. Met dit gedrag heeft betrokkene volgens appellant meermalen normoverschrijdend gedrag vertoond dat niet passend is binnen een gemeentelijke organisatie.


Categorieën: Ambtenarenrecht, E-mail, Internet op het werk, nocategory, Privacy

Tags: , , , , , , , ,