Centrale Raad van Beroep 28 januari 2016 (ICT’er met coördinerende taken), ECLI:NL:CRVB:2016:349

Centrale Raad van Beroep 28 januari 2016 (ICT’er met coördinerende taken), ECLI:NL:CRVB:2016:349

Met de rechtbank en anders dan betrokkene is de Raad van oordeel dat betrokkene, in aanmerking genomen dat hij thuis handelde in porno door het downloaden en weer uploaden van grote hoeveelheden pornografische afbeeldingen, verantwoordelijk kan worden gehouden voor het feit dat op de Toshiba en de bijbehorende externe harde schijf ook kinderpornografische afbeeldingen stonden. Betrokkene heeft die verantwoordelijkheid van de hand gewezen door – zonder dit met stukken te staven – erop te wijzen dat ook zijn ex-echtgenote en zwager de Toshiba konden gebruiken en ook gebruikten en dat zijn ex-echtgenote, met wie hij destijds in scheiding lag, heeft gezegd hem ‘kapot te zullen maken’, maar dit biedt geen grond om de verantwoordelijkheid niet bij betrokkene te leggen.

Het stam proces-verbaal en de verklaringen van betrokkene bieden voldoende grond voor de conclusie dat onder de vele duizenden door hem met behulp van de Toshiba op de externe harde schijf gedownloade pornografische afbeeldingen, die hij alle bekeek voor hij ze uploadde, zich ook (een deel van) de 1219 afbeeldingen bevonden die onder de categorie kinderporno vallen. Voor de vraag of dit plichtsverzuim (betrokkene is medewerker bij een gemeente) oplevert, is niet van belang of betrokkene het oogmerk had om kinderporno te downloaden dan wel of het ging om onbedoelde bijvangst van het downloaden van porno. De gedraging van betrokkene is, ook al heeft deze zich afgespeeld in de privésfeer, terecht gekwalificeerd als plichtsverzuim. Bij dit oordeel zijn zowel de aard van de verweten gedraging als de omstandigheid dat deze een ernstige aantasting meebrengt van de goede naam van de gemeente van belang.

Het college was bevoegd om betrokkene een disciplinaire straf op te leggen. De ernst van het gepleegde plichtsverzuim, de functie van betrokkene als ICT’er met coördinerende taken en het feit dat het aanzien van de gemeente ernstig kan worden geschaad als een medewerker zich schuldig maakt aan een gedraging zoals hier aan de orde, maken dat de straf van onvoorwaardelijk ontslag daaraan niet onevenredig is.

Categorieën: Ambtenarenrecht, Downloaden / uploaden, Kinderporno

Tags: , , , , ,