Centrale Raad van Beroep 4 augustus 2015 (boekenverkoop), ECLI:NL:CRVB:2015:2627

Centrale Raad van Beroep 4 augustus 2015 (boekenverkoop), ECLI:NL:CRVB:2015:2627

Volgens vaste rechtspraak (uitspraak van 15 mei 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BW5987) is het voor ontvangers van bijstand niet verboden om goederen via internet te verkopen, mits daarvan en van daaruit verkregen verdiensten tijdig melding wordt gemaakt aan het bijstandverlenend orgaan. De opbrengst van incidentele verkoop van privégoederen, al dan niet via internet, wordt in het algemeen niet als inkomen aangemerkt, zodat daarvan in beginsel geen mededeling behoeft te worden gedaan.

Appellant heeft 39 boeken verkocht. Volgens de bankafschriften hij in daarvoor een bedrag van in totaal € 813,49 ontvangen.

Appellant heeft aangevoerd dat hij noodgedwongen is overgegaan tot het verkopen van boeken ter overbrugging van de lange periode tussen de aanvraag om bijstand en de toekenning daarvan, dat de boeken privégoederen waren en dat de opbrengsten van de verkoop niet als inkomen aangemerkt dienen te worden, doch hooguit als vermogen.

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat, gelet op het aantal verkochte boeken, de verkoop niet als incidenteel kan worden aangemerkt. Wat appellant heeft aangevoerd geeft geen aanleiding om een uitzondering aan te nemen op de geformuleerde hoofdregel. Dat betekent, gelet op de bedoelde rechtspraak, dat het college die opbrengsten terecht heeft aangemerkt als inkomsten waarmee bij het bepalen van het recht op bijstand rekening moest worden gehouden. Dat de boeken, zoals appellant stelt, privégoederen waren is in dit verband niet van betekenis, daar hij van de tijdelijk structurele verkoopopbrengsten in een deel van de kosten van zijn levensonderhoud heeft kunnen voorzien.

 

Categorieën: Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , , , , ,