Centrale Raad van Beroep 6 april 2011 (downloaden rekeningafschriften), LJN BQ0488 (ECLI:NL:CRVB:2011:BQ0488)Centrale Raad van Beroep 6 april 2011 (downloaden rekeningafschriften), ECLI:NL:CRVB:2011:BQ0488, LJN BQ0488

Geschil overintrekking bijstandsuitkering door College van B & W. Het College heeft tertoelichting op zijn beslissing om appellante geen nader uitstel te verlenenaangevoerd dat het aan appellante is om tijdig uitstel te verzoeken en dat hetgesprek van 12 februari 2008 daarvoor te laat was. Ter zitting is echter tevensgebleken dat het College pas tijdens het gesprek op 12 februari 2008 aanappellante kenbaar heeft gemaakt dat ook genoegen werd genomen met via internetverkregen rekeningafschriften van de bank- en de girorekening. Bezien vanuiteen oogpunt van evenwichtige belangenafweging vergde onder deze omstandighedeneen zorgvuldige besluitvorming dat positief werd beslist op het tijdens datgesprek door appellante gedane verzoek om een kort uitstel, teneinde alsnog derekeningafschriften te kunnen downloaden, printen en inleveren. Dit brengttevens mee dat, nu appellante deze rekeningafschriften op 12 februari 2008heeft gedownload, uitgeprint en vervolgens ’s avonds bij het College heeftingeleverd, het College deze rekeningafschriften ten onrechte niet bij zijn besluitvormingheeft betrokken. Het besluit is derhalve in strijd met artikel 3:4, eerste lid,en artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) genomen.


Categorieën: nocategory, Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , ,