Centrale Raad van Beroep 7 juni 2012 (Blogspot), LJN BW7454 (ECLI:NL:CRVB:2012:BW7454)Centrale Raad van Beroep 7 juni 2012 (Blogspot), ECLI:NL:CRVB:2012:BW7454, LJN BW7454

Echtgenoot van appellante had details van haar werk op school op zijn blog vermeld.


Het beroep dat door appellante is gedaan op de vrijheid van meningsuiting van haar echtgenoot faalt, nu het hier uitingen betreft waarvan haar echtgenoot zich, gelet op artikel 125a van de Ambtenarenwet, behoorde te onthouden. De uitingen vormden immers een ontoelaatbare aantasting van het goede functioneren van de school en deden afbreuk aan een goede functievervulling van de echtgenoot.

Wat betreft de betrokkenheid van appellante stelt de Raad vast dat uit de inhoud van de blogspot blijkt dat de echtgenoot heeft geput uit de verhalen die appellante hem over school heeft verteld. In zoverre kan zij mede verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de blogspot. De Raad wil nog wel aannemen dat de echtgenoot van appellante, zoals zij heeft verklaard, dermate eigenwijs is dat hij toch niet zou zijn ingegaan op een verzoek van appellante om de gewraakte uitingen van de blogspot te verwijderen. Maar dan kan het appellante in elk geval wel worden aangerekend dat zij, ook nadat haar was gebleken dat collega’s zich geraakt voelden, op geen enkele wijze afstand heeft genomen van de inhoud van de blogspot, dat zij naar aanleiding van de reacties geen spijt heeft betuigd of zelfs maar begrip heeft getoond, en dat zij evenmin bereidheid heeft getoond voortaan niet meer bij te dragen aan de totstandkoming van verhalen in de gewraakte trant. Dat aldus van appellante, met het oog op een herstel van de verstoorde verhoudingen, een opstelling werd gevergd die mogelijk als een gebrek aan echtelijke loyaliteit kon worden uitgelegd, is een omstandigheid die voor haar rekening moet blijven.


Categorieën: Ambtenarenrecht, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), School, Weblog

Tags: , , ,