College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 juli 2017 (diergeneesmiddelen), ECLI:NL:CBB:2017:295

College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 juli 2017 (diergeneesmiddelen), ECLI:NL:CBB:2017:295

Geschil over boete-oplegging vanwege aanbod via internet van diergeneesmiddelen die alleen door dierenartsen afgeleverd moeten worden. Appellante stelt dat niet elke keer opnieuw door de dierenarts moet worden vastgesteld dat de betreffende hond wormen heeft. De dierenarts hoeft de dieren niet te zien om te weten dat de dieren vanaf de geboorte zijn geïnfecteerd, hetgeen blijkt uit het door de European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP) verrichte wetenschappelijk onderzoek. De ESCCAP-richtlijn schrijft het gebruik van de middelen als zodanig voor.

Het College overweegt dat hetgeen is neergelegd in de ESCAPP-richtlijn niet afdoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 9a.5 van de Regeling diergeneeskundigen, namelijk dat een UDA-diergeneesmiddel slechts kan worden voorgeschreven door een dierenarts die de omstandigheden waaronder de gezelschapsdieren worden gehouden kent en beschikt over hun medicatiehistorie. Uit de ESCAPP-richtlijn kunnen die (individuele) omstandigheden en medicatiehistorie naar het oordeel van het College niet worden afgeleid, zodat de richtlijn niet kan worden gebruikt als een diagnose voor alle gezelschapsdieren op basis waarvan appellante de diergeneesmiddelen kan voorschrijven. Appellante kan daarom niet worden geacht op grond hiervan (materieel) aan artikel 9a.5 van de Regeling diergeneeskundigen te hebben voldaan.

Zoals de rechtbank terecht heeft geoordeeld, doet de omstandigheid dat appellante via haar website aan haar klanten nazorg aanbiedt voor de verstrekte diergeneesmiddelen, aan het hiervoor overwogene niet af, nu artikel 9a.5 van de Regeling ziet op de situatie voorafgaand aan het verstrekken van de diergeneesmiddelen. Evenmin is het College gebleken dat, zoals appellante stelt, diagnosestelling voorafgaand aan het verstrekken van het UDA-diergeneesmiddel heeft plaatsgevonden via film, foto of webcam, zodat appellante ook niet op die wijze een diagnose heeft gesteld en evenmin via deze weg beschikte over de medicatiehistorie van de betreffende gezelschapsdieren.

Categorieën: Bestuursrecht, Medicijnen / drugs via internet

Tags: , , , , ,