College van Beroep voor het bedrijfsleven 25 augustus 2015 (aanbieder SMS-diensten), ECLI:NL:CBB:2015:285

College van Beroep voor het bedrijfsleven 25 augustus 2015 (aanbieder SMS-diensten), ECLI:NL:CBB:2015:285

Geschil tussen ACM en aanbieder van sms-diensten over door ACM opgelegde boetes in verband met overtreding van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) en de regels in het BW met betrekking tot misleidende handelspraktijken.

Het College kan het oordeel van de rechtbank dat, nu het KvK- en btw-nummer op de landingspagina’s na tweemaal doorklikken te vinden zijn, deze gegevens voldoende transparant en eenvoudig te raadplegen zijn, niet volgen.

Het College zal artikel 6:193c, tweede lid, onder b, BW zoveel mogelijk overeenkomstig de tekst en strekking van artikel 6, tweede lid, aanhef en onder b, onder ii, van Richtlijn 2005/29 uitleggen.

Het College overweegt dat het in de richtlijnbepaling gaat om een nevengeschikte voorwaarde, die niet wordt geacht reeds in de beschreven feiten te zijn vervat. Hieruit volgt dat bij de beoordeling of als gevolg van de niet-nakoming door de handelaar van verplichtingen die zijn opgenomen in een gedragscode waaraan hij zich heeft gebonden sprake is van misleidende handelingen, vastgesteld moet worden of als gevolg van de niet-nakoming sprake is van beïnvloeding van de consument. Het is derhalve geen automatisme om aan te nemen dat deze beïnvloeding aanwezig is.

Niet kan worden vastgesteld dat deze handelspraktijk (in strijd met de SMS-Gedragscode) in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden in aanmerking genomen de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

Categorieën: Bestuursrecht, E-commerce, Misleidende handelspraktijk

Tags: , , , , , , , , , , , , ,