College van Beroep voor het bedrijfsleven 4 april 2013 (Lively spirit), LJN BZ7807 (ECLI:NL:CBB:2013:BZ7807)College van Beroep voor het bedrijfsleven 4 april 2013 (Lively spirit), ECLI:NL:CBB:2013:BZ7807, LJN BZ7807

A heeft boetes opgelegd gekregen door de Consumentenautoriteit wegens het niet naleven van allerlei informatieverplichtingen uit de Whc [voluit] en het BW bij de verkoop van producten via internet en telemarketing


Voor het College staat vast dat A degene is in wiens opdracht de commerciële communicatie in de zin van artikel 8.2, tweede lid, Whc geschiedde. Dat sluit op zichzelf een zekere vrijheid in de vormgeving door derden op de websites en in de advertenties niet uit. Van belang is dat A degene is die de contracten met de consumenten aanging. De activiteiten waren gericht op verkoop door haar en niet door de affiliates (gelieerde ondernemingen).


Een centrale doelstelling van de overtreden bepalingen is ruimte te scheppen voor nieuwe economische ontwikkelingen zoals elektronisch handelsverkeer en andere vormen van koop op afstand. Het vertrouwen van de consument daarin dient versterkt te worden door te verzekeren dat zijn (rechts)positie is gewaarborgd op een wijze die vergelijkbaar is met wat in het reguliere handelsverkeer gangbaar is. Het College acht aannemelijk dat van het handelen door A in strijd met de hier aan de orde zijnde wettelijke bepalingen een nadelige invloed op het consumentenvertrouwen uitgaat of kan uitgaan, die niet beperkt blijft tot (de ervaringen van consumenten met) de manier waarop A zich van deze nieuwe verkoopkanalen heeft bediend, maar zich uitstrekt tot elektronische dienstverlening en koop op afstand in het algemeen. Anders dan A stelt, heeft zij, ook gelet op de omvang en het structurele karakter van de overtredingen, wel degelijk schade toegebracht of kunnen toebrengen aan de collectieve belangen van consumenten. De gedragingen waaraan A zich schuldig heeft gemaakt, vormen derhalve een inbreuk als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder f, Whc.


Categorie├źn: Bestuursrecht, E-commerce, nocategory, Spam

Tags: , , , , , , , ,