EHRM 10 oktober 2013 (Delfi v. Estonia), zaak 64569/09EHRM 10 oktober 2013 (Delfi v. Estonia), zaak 64569/09

Verzoeker stelt dat zijn aansprakelijkheid voor commentaar dat gepost is door lezers van zijn internet nieuwsportal een beperking is van zijn vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM).


Gezien de beledigende en bedreigende aard van het commentaar, het feit dat het commentaar was gepost als reactie op een artikel uitgegeven door verzoeker in zijn hoedanigheid van een professioneel en commercieel internet nieuwsportaal, de ontoereikendheid van de maatregelen van verzoeker om schade aan de reputatie van derden te voorkomen en om een reële mogelijkheid te bieden om de auteurs van het commentaar aan te spreken, èn gezien de gematigde sanctie die aan verzoeker is opgelegd, is het Hof van oordeel dat in het voorliggende geval het oordeel van de nationale rechter dat verzoeker aansprakelijk is voor smadelijk commentaar gepost door lezers van zijn internet nieuwsportaal een gerechtvaardigde en proportionele beperking is van verzoeker’s recht op vrijheid van meningsuiting.


Categorieën: nocategory, Positie tussenpersonen, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , ,