Gerechtshof Amsterdam 28 januari 2014 (status “unpublished”), ECLI:NL:GHAMS:2014:170Gerechtshof Amsterdam 28 januari 2014 (status “unpublished”), ECLI:NL:GHAMS:2014:170

Door gedaagde is uiteengezet hoe het heeft kunnen gebeuren dat het gewraakte artikel na bijna drie jaar toch weer op het internet en haar website kon worden opgevraagd. Volgens gedaagde is de oorzaak daarvan een technische fout, die gemaakt is bij de lancering van haar nieuwe website. Bij de migratie van de inhoud van haar oude website naar de nieuwe is, aldus gedaagde, de status “unpublished”, die aan het artikel was gegeven, door het nieuwe CMS-systeem niet als zodanig herkend en is abusievelijk aan het artikel weer een zodanige status gegeven dat het op de nieuwe website uit het archief kon worden opgevraagd.


Het hof is van oordeel dat het gegeven rechterlijk bevel naar redelijke uitleg geen betrekking heeft op de situatie die zich hier heeft voorgedaan, omdat van een “publicatie” door gedaagde .geen sprake was en dus evenmin van een niet meer “gestaakt houden” van “publicatie”. Het bevel had weliswaar tot doel te bewerkstelligen dat het publiek niet langer kennis zou kunnen nemen van het bewuste artikel via de website van gedaagde – en het is onmiskenbaar dat door de gemaakte technische fout bij de migratie door gedaagde van de software van haar website dit toch weer mogelijk is geworden -, maar dat impliceert niet dat met het bevel tevens is beoogd gedaagde met een dwangsom te straffen in een geval als het onderhavige, waarin de situatie die het bevel beoogde tegen te gaan louter en alleen is ingetreden als een niet beoogd neveneffect van een andere, volstrekt geoorloofde handeling.


Categorieën: Executiegeschillen, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Risicoverdeling bij technisch falen

Tags: , , , , ,