Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 februari 2018 (kenbaarheid tarieventabel), ECLI:NL:GHARL:2018:1360

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 februari 2018 (kenbaarheid tarieventabel), ECLI:NL:GHARL:2018:1360

Tussen partijen is in geschil of de heffingsmaatstaf overeenkomstig artikel 217 van de Gemeentewet in de Legesverordening is vermeld, aangezien voor de maatstaf van heffing wordt verwezen naar de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de “Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012)”, terwijl deze regeling door de gemeente niet is bekendgemaakt.

In de artikelen 139 en 217 van de Gemeentewet worden eisen gesteld aan de kenbaarheid van de maatstaven waarnaar gemeentebelastingen worden geheven. Door de verwijzing naar de UAV 2012 in de Legesverordening, wordt de UAV 2012 niet zelf een algemeen verbindend voorschrift, waarop artikel 139 van de Gemeentewet van toepassing is. De kenbaarheid van de UAV 2012 dient niettemin voor de belastingplichtige verzekerd te zijn, omdat de belastingplichtige de omvang van zijn belastingschuld moet kunnen afleiden uit de in de Legesverordening genoemde essentialia. De toegankelijkheid en kenbaarheid van de UAV 2012 zijn naar het oordeel van het Hof voldoende gewaarborgd, doordat deze als bijlage bij de genoemde beschikking is gepubliceerd in de Staatscourant en de beschikking is geplaatst op de websites www.officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl. Een belastingplichtige kan aan de hand van de Legesverordening en de UAV 2012 de maatstaf van heffing bepalen, zodat van een onverbindendheid van de Legesverordening op dit punt geen sprake is.

Categorieën: Belastingrecht, E-government

Tags: , , , , , , , ,