Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 mei 2016 (kennelijk), ECLI:NL:GHARL:2016:3907

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 mei 2016 (kennelijk),  ECLI:NL:GHARL:2016:3907

Uit de parlementaire geschiedenis met betrekking tot art. 240b Sr. volgt naar het oordeel van het hof onmiskenbaar dat de minister met de wijziging in artikel 240b Sr niet heeft beoogd de bescherming van kinderen tegen daadwerkelijke uitbuiting te doen verzwakken. Integendeel. Uit de geciteerde passages van de wetsgeschiedenis blijkt genoegzaam dat opname van het woord ‘kennelijk’ slechts is ingegeven door de gedachte dat ook personen van wie de exacte leeftijd – om welke reden dan ook – niet kan worden vastgesteld, moeten worden beschermd. In het onderhavige casus doen dergelijke bewijsproblemen zich niet voor. Vaststaat dat slachtoffer in de tenlastegelegde periode jonger was dan achttien jaren oud. Dit betekent dat afbeelding van de foto van slachtoffer, welke foto het hof ter terechtzitting heeft waargenomen en waarvan het hof vaststelt dat die afbeelding een seksuele gedraging bevat, valt onder de reikwijdte van artikel 240b Sr.

Verdachte heeft zich in een periode van enkele maanden schuldig gemaakt aan het plegen van mensenhandel en het in bezit hebben en (onder meer) verspreiden van een afbeelding bevattende kinderporno. Deze afbeelding betrof een foto van slachtoffer welke foto door verdachte is gebruikt voor het aanmaken van een seksadvertentie.

Verdachte heeft de slachtoffers, drie minderjarige meisjes (zestien en zeventien jaar oud) waarvan verdachte wist dat ze minderjarig waren, overgehaald en onder druk gezet om in de prostitutie te gaan werken.

Dat er geen sprake is geweest van dwang of dat de slachtoffers zo mogelijk hebben ingestemd met het sekswerk is, gegeven hun minderjarige leeftijd, niet van belang. De door verdachte overtreden bepalingen beogen immers minderjarigen te beschermen. Ook tegen zichzelf. Juist de leeftijd van de meisjes maakt hen immers kwetsbaar. Verdachte heeft van deze kwetsbaarheid misbruik gemaakt.

Volgt veroordeling tot 3 jaar gevangenisstraf waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

Categorieën: Kinderporno

Tags: , , ,