Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 januari 2017 (Proximedia vs. Visualmedia), ECLI:NL:GHARL:2017:702

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 januari 2017 (Proximedia vs. Visualmedia), ECLI:NL:GHARL:2017:702

De redenering van Proximedia luidt, dat beide partijen commerciële activiteiten ontplooien die worden aangeboden aan dezelfde doelgroep. De publicatie is openbaar gemaakt op de website van VisualMedia – bij uitstek een medium waar commerciële uitlatingen worden gedaan – en is dan ook een vorm van reclame. Deze klacht treft om de navolgende redenen doel.

Aan openbaarmaking in de zin van artikel 6:194 BW komt een ruime strekking toe. De onderhavige waarschuwing is als zodanig te beschouwen. Het gaat bovendien om vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW, nu daarvan sprake is bij iedere mededeling waarin een concurrent dan wel door de concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op de cumulatief bedoelde voorwaarden in artikel 6:194a lid 2 BW, die onder meer inhouden dat deze (i) op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, zoals de prijs, met elkaar vergelijkt; (ii) niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent en (iii) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten. Nu Proximedia zich erop heeft beroepen dat niet aan al deze strenge eisen is voldaan, en het tegendeel niet op voorhand aannemelijk is, had het ingevolge het bepaalde in artikel 6:195 BW op de weg van VisualMedia gelegen om de bewijzen aan te dragen waarop te dien aanzien de materiële juistheid en volledigheid van de feitelijke gegevens in de reclame berust.

Categorieën: Onrechtmatige daad, Openbaar, Reclame

Tags: , , , , , , , ,