Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 oktober 2019 (publicatie NEN-normen), ECLI:NL:GHARL:2019:8229

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 oktober 2019 (publicatie NEN-normen), ECLI:NL:GHARL:2019:8229

Legesverordening Almere verwijst voor bepaling van de hoogte van de verschuldigde leges naar een NEN-norm die niet gepubliceerd is.

Vast staat dat het gereleveerde normblad NEN 2580 ten tijde van het opleggen van de bestreden legesnota niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet was gepubliceerd. Noch is het bedoelde normblad in het gemeenteblad, de Staatscourant of op internet bekendgemaakt, noch is het – voor belanghebbende kenbaar – ter inzage gelegd. Dat – naar de heffingsambtenaar heeft gesteld – belanghebbenden hadden kunnen vragen om een afschrift doet daaraan niet af, des te minder nu nergens is kenbaar gemaakt dat die mogelijkheid, wat daarvan ook zij, bestaat. Voorts is gesteld noch gebleken dat bij de publicatie van de legesverordening is verwezen naar een externe vindplaats van publicatie van het bedoelde NEN normblad.

Legesverordening is derhalve onverbindend.

Categorieën: Bekendmaking op internet, Belastingrecht, Bestuursrecht

Tags: , , , ,