Gerechtshof Den Haag 2 mei 2017 (every muslim), ECLI:NL:GHDHA:2017:1224

Gerechtshof Den Haag 2 mei 2017 (every muslim), ECLI:NL:GHDHA:2017:1224

De verdachte heeft zich drie keer op social media uitgelaten op een wijze die niet anders kan worden beschouwd dan als opruiend, dan wel aanzettend tot haat of discriminatie. Hij heeft met een beroep op zijn recht op vrijheid van godsdienst en meningsuiting doen voorkomen alsof het plegen van strafbare feiten tegen “afvalligen” of andersdenkenden, dan wel het discrimineren van mensen met een homoseksuele gerichtheid als gelegitimeerd mag worden beschouwd. De gekozen, onnodig kwetsende bewoordingen waarin de uitlatingen zijn gesteld, het dwingende karakter ervan, de context, de zinspelingen, de boosaardige toonzetting en de mogelijke effecten van de uitlatingen maken dat deze in geen enkel opzicht zijn aan te merken als uitnodigend voor het aangaan van een open gedachtewisseling of maatschappelijk debat en de verdachte kan zich wat deze drie uitlatingen betreft dan ook niet achter de hem op grond van de artikelen 9 en 10 EVRM toekomende rechten verschuilen.

Categorieën: Sociale netwerksites, Twitter, Uitingsdelicten

Tags: , , , , , , ,