Gerechtshof Den Haag 22 oktober 2020 (foto’s van vader), ECLI:NL:GHDHA:2020:2065

Gerechtshof Den Haag 22 oktober 2020 (foto’s van vader), ECLI:NL:GHDHA:2020:2065

Veroordeling voor medeplichtigheid aan handel in verdovende middelen, te weten heroïne en cocaïne, door mobiele telefoon en computer daartoe beschikbaar te stellen aan de medeverdachte. De medeverdachte heeft gebruik gemaakt van een anonieme, wereldwijde marktplaats op het darkweb, Hansa Market, waarop verboden goederen te koop werden aangeboden.

Verdachte verzoekt om verstrekking van een of meer door haar (duidelijk) omschreven gegevensbestanden die op de betreffende inbeslaggenomen gegevensdrager zijn opgeslagen. Er dient een belangenafweging plaats te vinden tussen de strafvorderlijke en maatschappelijke belangen bij verbeurdverklaring enerzijds en de persoonlijke belangen van de verdachte bij behoud c.q. verkrijging van de verzochte gegevensbestanden anderzijds.

Bij deze belangenafweging kunnen naar het oordeel van het hof onder meer de navolgende aspecten worden betrokken:

– of, en zo ja: de mate waarin, door de verdachte informatie is verstrekt over het aantal gegevensbestanden waarop haar verzoek toeziet alsmede over de daarop betrekking hebbende bestandsnamen en bestandslocaties;

– de (geschatte) technische en personele uitvoerbaarheid voor de betrokken opsporingsdienst die met het verzoek samenhangt alsmede het daarmee gemoeide tijdbeslag;

– het belang van de verdachte bij behoud c.q. verkrijging van de betreffende gegevensbestanden alsmede de mate waarin zij dat belang heeft onderbouwd;

– de omstandigheid of de verdachte door zijn wijze van handelen c.q. wijze van opslag moet worden geacht zelf het risico te hebben aanvaard van vermenging van strafbare en niet-strafbare gegevensbestanden en/of dat (daardoor) de gegevensbestanden waarop het verzoek betrekking heeft niet dan wel slechts op onevenredig arbeidsintensieve wijze weer van de strafbare gegevensbestanden kan worden gescheiden (vgl. ECLI:NL:GHDHA:2019:391).

Naar het oordeel van het hof zijn door en namens de verdachte in onderhavig geval de persoonlijke belangen van de verdachte bij verkrijging van de op de Packard Bell opgeslagen foto’s onvoldoende gemotiveerd.

Bovendien heeft de verdachte toegelaten dat de foto’s werden vermengd met strafbare bestanden, doordat zij heeft toegelaten dat die computer werd gebruikt voor handel in harddrugs op Hansa Market.

Categorieën: Foto's, Strafvordering

Tags: , , , , , , ,