Gerechtshof Den Haag 27 januari 2014 (grootschalige e-boeken piraterij), ECLI:NL:GHDHA:2014:84Gerechtshof Den Haag 27 januari 2014 (grootschalige e-boeken piraterij),
ECLI:NL:GHDHA:2014:84


Vervolging van iemand die via TPB 4887 e-boeken ter download aanbiedt. De Aanwijzing intellectuele eigendomsfraude bepaalt dat bij grootschalige internetpiraterij civielrechtelijk handhaven voorop staat, of als het algemeel belang in het geding komt.


Het hof concludeert derhalve dat er geen sprake is van één van de in de Aanwijzing genoemde gevallen op grond waarvan kan worden aangenomen dat het algemeen belang in het geding zou zijn gekomen.


Het Hof overweegt voorts dat het enkele feit dat het in de onderhavige zaak zou gaan om een grootschalige auteursrechtelijke inbreuk nog niet impliceert dat reeds daarom omwille van het algemeen belang van de in de Aanwijzing tot uitgangspunt genomen civielrechtelijke handhaving af te wijken. Uit de aanhef van de Aanwijzing, waarin het woord “grootschalig” letterlijk is opgenomen, blijkt immers dat de opstellers van de Aanwijzing kennelijk hebben beoogd dit ook te doen gelden voor die gevallen, waarin – zoals in casu moet worden aangenomen – sprake is van grootschalige internetpiraterij zonder winstoogmerk. Aldus kan het grootschalige karakter van de tenlastegelegde inbreuk niet, ook niet onder de noemer van ‘algemeen belang‘, als zelfstandig argument gelden om in het onderhavige geval af te wijken van de in de Aanwijzing tot uitgangspunt genomen civielrechtelijke handhaving.


Categorieën: Auteursrecht, Downloaden / uploaden, nocategory, Strafvordering

Tags: , , , , , , , , ,