Gerechtshof Den Haag 8 maart 2016 (De Verpanding), ECLI:NL:GHDHA:2016:446

Gerechtshof  Den Haag 8 maart 2016 (De Verpanding), ECLI:NL:GHDHA:2016:446

Eiser Rabobank heeft gevorderd een gebod aan gedaagde RED c.s. om het drukken, vermenigvuldigen en verspreiden van de huidige inhoud van het boek, te weten met daarin vermeld de namen van (oud-)medewerkers van Rabobank, te staken, met nevenvorderingen (de ‘boek’-vorderingen), en een gebod aan RED c.s. om de geluidsopname en brief van de website te verwijderen (de ‘website’-vorderingen), alles op straffe van verbeurte van dwangsommen. Daartoe heeft Rabobank, samengevat, aangevoerd dat het boek een tendentieuze, onvolledige en onjuiste beschrijving van de zaken X en Y geeft en dat RED c.s. onrechtmatig handelen jegens de in het boek met name genoemde (oud-) medewerkers van Rabobank aangezien deze daarin direct of indirect worden beschuldigd van diefstal, misleiding en intimidatie, waardoor zij zijn aangetast in hun recht op eerbiediging van de goede naam/persoonlijke levenssfeer. RED c.s. betwisten dat de (oud-)medewerkers in hun goede naam zijn aangetast en beroepen zich daarnaast op hun vrijheid van meningsuiting.

Het boek dient mede het algemeen belang, terwijl de bij de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting behorende plichten en verantwoordelijkheden (lid 2 van artikel 10 EVRM) niet zijn veronachtzaamd: onder meer is Rabobank de mogelijkheid tot weerwoord geboden, zijn haar (oud-)medewerkers niet nodeloos vermeld in het boek en hoefde van die vermelding geen ernstige gevolgen voor hen te worden verwacht. Onder deze omstandigheden moet in dit geval aan de vrijheid van meningsuiting van RED c.s. een (niet on-)aanzienlijk gewicht worden gehecht, in ieder geval een gewicht dat groter is dan het tamelijk geringe gewicht dat in dit geval toekomt aan het recht op goede naam/eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de (oud-)medewerkers van Rabobank.

Gelet op het feit dat ook Rabobank de ‘boek’-vorderingen en de ‘website’-vorderingen gezamenlijk en op gelijke voet heeft behandeld en geen redenen heeft aangevoerd waarom de ‘website’-vorderingen ook los van de ‘boek’-vorderingen moeten worden toegewezen, moet worden geconcludeerd dat de ‘website’-vorderingen eveneens moeten worden afgewezen.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , ,