Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 april 2014 (bodemverontreiniging), ECLI:NL:GHSHE:2014:929Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 april 2014 (bodemverontreiniging), ECLI:NL:GHSHE:2014:929

Voor zover voor internetrecht van belang:


Appellante voert aan dat geintimeerde buitengerechtelijke kosten is verschuldigd op grond van de op de overeenkomsten van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Geïntimeerde voert aan dat het betreffende beding in de algemene voorwaarden vernietigbaar is, omdat de algemene voorwaarden haar niet ter hand zijn gesteld.


In artikel 6:233 aanhef en sub b BW staat onder meer dat een beding in de algemene voorwaarden vernietigbaar is indien de gebruiker (appellante) aan de wederpartij (geintimeerde) niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De gebruiker heeft deze mogelijkheid geboden indien hij hetzij de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand heeft gesteld hetzij, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, aan de wederpartij bekend heeft gemaakt dat de voorwaarden bij hem ter inzage liggen of zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel of een griffie van een rechtbank. appellante heeft niet betwist dat zij de algemene voorwaarden niet ter hand heeft gesteld, noch aangevoerd dat dit redelijkerwijs niet mogelijk was. Zij voert aan dat geintimeerde zich in de opdrachtbevestiging akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden en dat de algemene voorwaarden zijn na te lezen op internet. Zij heeft hiermee naar het oordeel van het hof echter niet de redelijke mogelijkheid geboden als hiervoor bedoeld. Appellante voert voorts aan dat partijen regelmatig zaken met elkaar hebben gedaan en geintimeerde op die grond bekend verondersteld mag worden met de algemene voorwaarden. Deze stelling zou naar het oordeel van het hof alleen dan op kunnen gaan, indien de algemene voorwaarden in het verleden wel ter hand zijn gesteld. Gesteld noch gebleken is dat dit is gebeurd. Op grond hiervan is het hof van oordeel dat het betreffende beding in de algemene voorwaarden vernietigbaar is, zodat appellante daar geen beroep op kan doen.


Categorieën: Algemene voorwaarden, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Verbintenissenrecht, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , ,