Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 oktober 2015 (leges omgevingsvergunning), ECLI:NL:GHSHE:2015:3888

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 oktober 2015 (leges omgevingsvergunning), ECLI:NL:GHSHE:2015:3888

Gelet op de aangehaalde wetsgeschiedenis is de achtergrond van de wijziging van artikel 139 van de Gemeentewet gelegen in het voorzien in de mogelijkheid en later de plicht van elektronische bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking, afkomstig van decentrale overheden. De bepaling omtrent de bekendmaking van bij een besluit behorende bijlagen is uitsluitend in de wet opgenomen om (i) stukken die om technische redenen niet via internet bekendgemaakt kunnen worden, (ii) stukken die niet in een elektronisch bestand zijn weer te geven of (iii) stukken die niet geschikt zijn voor plaatsing op internet, uit te zonderen van de elektronische publicatieplicht. Het Hof is van oordeel dat met ingang van 1 januari 2014 niet is beoogd de bekendmaking van bij een besluit behorende bijlagen als zodanig te wijzigen. Derhalve is het Hof van oordeel dat de bekendmaking van bij een besluit behorende bijlagen met ingang van 1 januari 2014 als zodanig niet is gewijzigd ten opzichte van de wettekst zoals die gold tussen 23 februari 2011 en 1 januari 2014.

Gelet op hetgeen hiervóór is overwogen, is het normblad NEN 2631, evenals de ROEB-lijst, niet op de wettelijk voorgeschreven wijze bekendgemaakt. Het voorwerp van de belasting is derhalve, voor zover het de toepassing van normblad NEN 2631 en de ROEB-lijst, betreft, niet overeenkomstig artikel 217 van de Gemeentewet in de Legesverordening vermeld. De gemeentelijke regeling op grond waarvan de bouwkosten kunnen worden geraamd met toepassing van normblad NEN 2631 dan wel de ROEB-lijst is derhalve onverbindend.

 

 

Categorieën: Bekendmaking op internet, Belastingrecht, Bestuursrecht

Tags: , , , ,