Hof Amsterdam 20 maart 2012 (Spirit), LJN BV9304 (ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9304)Hof Amsterdam 20 maart 2012 (Spirit), ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9304, LJN BV9304


Geschil over publicatie van foto van appellant door Het Parool. Botsing tussen recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer (art. 8 EVRM) van eiser met vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) van Het Parool. De gelijkwaardigheid van deze rechten brengt mee dat de toetsing in één keer dient te geschieden waarbij het oordeel dat een van beide rechten, gelet op alle ter zake dienende omstandigheden, zwaarder weegt dan het andere, meebrengt dat daarmee inbreuk op het andere recht voldoet aan de betreffende noodzakelijkheidstoets van het tweede lid van artikel 8 onderscheidenlijk 10 EVRM.


Met de publicatie van de beeltenis van zijn gezicht bij het artikel is inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van appellant. Deze inbreuk is onrechtmatig jegens appellant. Zonder wezenlijk afbreuk te doen aan de zeggingskracht van het artikel, hadden het Parool c.s. immers een minder herkenbaar portret van appellant kunnen publiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van een balkje over de ogen.


De omstandigheid dat appellant eerder actief heeft meegewerkt aan de documentaire, die op televisie is uitgezonden en op internet viel te bekijken, rechtvaardigt niet het plaatsen van een herkenbaar portret bij het artikel over die documentaire en de aanstaande strafzaak. Door zijn medewerking aan die documentaire (en aan de op YouTube gepubliceerde rapclip) is appellant niet een zodanig publiek figuur geworden dat hij daardoor moet dulden dat zijn herkenbare portret werd gepubliceerd bij het artikel in het landelijk dagblad Het Parool en op de website www.hetparool.nl, te minder omdat hij daardoor herkenbaar in verband werd gebracht met een (zeer ernstig) strafbaar feit. Dat thans nog portretten van appellant op internet kunnen worden gevonden (afkomstig uit de documentaire en de rapclip), kan niet tot een ander oordeel leiden. Van belang is immers dat Het Parool c.s. destijds een foto hebben gepubliceerd in de krant, die – anders dan bij het gebruikmaken van internet – in één oogopslag en zonder verdere handelingen waargenomen kon worden.


Categorieën: Filmpjes op internet, Foto's, nocategory, Portretrecht, Privacy, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , , , ,