Hof Amsterdam 21 mei 2010 (Undercover in Nederland vs. paardenstallen), LJN BM8273 (ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8273)Hof Amsterdam 21 mei 2010 (Undercover in Nederland vs. paardenstallen), ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8273, LJN
**BM8273**

Hoger beroep van voorzieningenrechter Amsterdam 14 mei 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8273, LJN BM4297" target="_blank">ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8273, LJN BM4297.


Het hof is van oordeel dat SBS op grond van vorenstaande informatie, in samenhang bezien, mocht menen dat in het geval van geïntimeerde mogelijk sprake was van een ernstige maatschappelijke misstand – oplichting, het veroorzaken van dierenleed en het in het leven roepen van teleurgestelde verwachtingen bij kopers van paarden – terwijl andere middelen om hier nadere opheldering over te verkrijgen niet voorhanden waren. Onder die omstandigheden acht het hof het inzetten van de verborgen camera op zichzelf voorshands niet ontoelaatbaar.


Dus botsing grondrechten: vrijheid van meningsuiting versus recht op bescherming van eer en goede naam en persoonlijke levenssfeer. Belangenafweging.


Bij de beoordeling van de (ernst van de) gevolgen die uitzending voor geïntimeerde naar verwachting zal hebben, moet niet alleen de uitzending als zodanig worden betrokken, maar ook het gegeven dat de uitzending nawerking zal kunnen hebben als gevolg van de mogelijkheden van het internet.


Anders dan voorzieningenrechter: om gestelde misstanden aan de kaak te stellen is het uitzenden van heimelijk gemaakte beeld- en geluidsmateriaal wel nodig.


De bedoelde opnamen laten enerzijds zien hoe gemakkelijk een potentiële koper kan worden overtuigd door de mededelingen en aanprijzingen van een verkoopster, zoals hier geïntimeerde, en anderzijds hoezeer misleidend deze mededelingen en aanprijzingen kunnen zijn waar deze volkomen afwijken van hetgeen uit de gesprekken naar voren komt. Het hof acht de zeggingskracht van deze opnamen dan ook groot en functioneel voor het aan de kaak stellen van de gesignaleerde misstand. Hiertegenover weegt het belang van geïntimeerde in de gegeven omstandigheden minder zwaar.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , ,