Hof Arnhem 1 juni 2010 (Hulskamp/Beeldbrigade), LJN BM6320 (ECLI:NL:GHAMS:2010:BM6320)Hof Arnhem 1 juni 2010 (Hulskamp/Beeldbrigade),
ECLI:NL:GHAMS:2010:BM6320, LJN
BM6320.

In deze zaak ligt i.v.m. verjaringstermijn de rechtsvraag voor of software onder het koopregime valt. Het Hof Amsterdam (als nevenzittingsplaats van het Hof Arnhem) oordeelt bevestigend.

Het Nederlands recht bevat specifieke regelingen omtrent koop. Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs te betalen.

Bij de licentiëring van software speelt al langer de vraag of dit onder het koopregime valt of niet. In ieder geval vanuit twee dimensies: is software wel een zaak, en is er bij een licentie wel sprake van koop? Via de schakelbepaling van artikel 7:47 BW dat bepaald dat koop ook betrekking kan hebben op een vermogensrecht komt het hof de slotsom dat de BW afdeling koop ook van toepassing is op het gebruik van software.

Het Hof overweegt daartoe in r.o. 4.6:

"Het programma ImageSan is vastgelegd op een of meerdere gegevensdragers. Het in deze zaak gestelde gebrek houdt geen verband met deze gegevensdragers, maar met de werking van de daarop vastgelegde software. Anders dan een gegevensdrager, kan die software op zichzelf niet worden aangemerkt als een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object en is dan ook geen zaak in de zin van artikel 3:2 BW. Niettemin leidt het feit dat ImageSan standaardsoftware is, die als een pakket kan worden aangeschaft (hier voor ruim € 46.000) en waarmee het recht op het vrije en duurzame gebruik van de software wordt verkregen met de omstandigheid dat het in deze zaak gaat om de kwaliteit van die software en niet om de auteursrechtelijke dimensie daarvan, het hof tot het oordeel dat, op grond van het bepaalde in art. 7:47 BW, titel 7.1 van toepassing moet worden geacht. Dat de software – voor een bedrag van € 2.200 – door een specialist geïnstalleerd en getest moet worden alvorens in gebruik te worden genomen, doet hier niet aan af, nu dit het karakter van de tussen partijen gesloten overeenkomst niet wezenlijk anders doet zijn."

Het hof komt tot de conclusie dat software geen zaak is maar wel recht op vrij en duurzaam gebruik van een vermogensrecht waarop het koopregime van toepassing is.


Categorieën: nocategory, Software, Zaak

Tags: , , ,