Hof Arnhem 13 maart 2012 (Ryanair), LJN BW0096 (ECLI:NL:GHAMS:2012:BW0096)



Hof Arnhem 13 maart 2012 (Ryanair), ECLI:NL:GHAMS:2012:BW0096, LJN BW0096

Hoger beroep van Rb. Utrecht 6 aug 2008 en 28 juli 2010, ECLI:NL:GHAMS:2012:BW0096, LJN BN2268. Appellant PR-Aviation exploiteert website waarop consumenten vluchtgegevens kunnen zoeken, prijzen vergelijken en vluchten bij onder meer geintimeerde Ryanair kunnen boeken.


Naar het oordeel van het Hof heeft Ryanair onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat sprake is van een substantiële investering in (specifiek) het verkrijgen en in een databank opnemen van bestaande gegevens, het controleren van de verzamelde en opgenomen gegevens en/of het presenteren van de inhoud van een databank. Dus: geen databank.


PR Aviation handelt ook niet onrechtmatig, ook niet door in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair op commerciële basis gebruik te maken van de Ryanair-website en het computersysteem waarop de website draait. Allereerst gaat het hier niet om een online databank waartoe slechts op basis van een licentie of ander gebruiksrecht in eigenlijke zin toegang kan worden verkregen. Verder is er geen sprake van een inbreuk op een aan Ryanair toekomend eigendomsrecht, zoals Ryanair stelt. Het Hof merkt daarbij op dat het hier niet gaat om handelingen zoals het op grote schaal verzenden van ongevraagde commerciële e-mailberichten (“spam”) aan of via de systemen van Ryanair of om andere voor Ryanair belastende of hinderlijke gedragingen, maar om het per zoekvraag van een klant opvragen van relevante gegevens, zoals de klant dat zelf ook zou kunnen doen. Van het doorbreken of omzeilen van technische beveiligingsmaatregelen is evenmin sprake. Verder staat vast dat PR Aviation aan haar klant exact dezelfde kale ticketprijs doorgeeft als die op de website van Ryanair wordt getoond. Op het moment dat de klant besluit de vlucht via PR Aviation te boeken, brengt PR Aviation haar bemiddelingskosten separaat in rekening. Over de ticketprijzen van Ryanair en de bemiddelingskosten van PR Aviation laat zij dus geen misverstand bestaan.


Dat Ryanair in haar gebruiksvoorwaarden het gebruik van haar website voor commerciële doeleinden heeft verboden, maakt het voorgaande overigens ook niet anders.


Ook als veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat de door Ryanair openbaar gemaakte digitale informatie onder de geschriftenbescherming ex artikel 10 lid 1 Auteurswet valt, maakt PR Aviation met haar handelwijze geen inbreuk op het alsdan aan Ryanair toekomende auteursrecht.


Categorieën: Auteursrecht, Databankenrecht, nocategory

Tags: , , , ,