Hof Arnhem 14 oktober 2003 (krediet.nl), LJN AM2820, met noot door Femke Vermeulen. (ECLI:NL:GHARN:2003:AM2820)
Hof Arnhem 14 oktober 2003 (krediet.nl), LJN AM2820, met noot door Femke Vermeulen. (ECLI:NL:GHARN:2003:AM2820)

Naar ’s hofs oordeel geldt ook voor de uitleg van exoneratiebedingen in algemene voorwaarden (beide partijen gaan er gelet op hun posita – terecht – vanuit dat artikel 17 van het reglement van SIDN als een eenzijdig opgesteld beding in algemene voorwaarden is te kwalificeren) de Haviltex-maatstaf zoals geformuleerd in HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635. Bij de uitleg van het onderhavige exoneratiebeding komt het mitsdien aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan dat beding mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, waarbij mede van belang kan zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.


Categorieën: nocategory