Hof Arnhem 18 december 2012 (Remie Consultants), LJN BZ4286 (ECLI:NL:GHARN:2012:BZ4286)Hof Arnhem 18 december 2012 (Remie Consultants), ECLI:NL:GHARN:2012:BZ4286, LJN BZ4286

Hoogte schadevergoeding bij overname op website van auteursrechtelijk beschermde artikelen. De rechter begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is (artikel 6:97 lid 1 BW). Op grond van artikel 27 lid 2 Aw, ingevoerd op grond van artikel 13 van de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48 EG PbEU 2004, L 157/45), kan de rechter in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen op een forfaitair bedrag, welk bedrag vastgesteld kan worden op basis van de licentievergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien de auteursrechthebbende toestemming zou hebben verleend voor de (inbreukmakende) handeling (Handelingen II 2005 2006, 30 392, nr. 3, p. 27). Blijkens de considerans (overweging 26) van de Handhavingsrichtlijn kan, als de feitelijke schade moeilijk te bepalen is, het bedrag van de schadevergoeding worden afgeleid uit elementen als het bedrag aan royalty’s of vergoedingen dat verschuldigd zou zijn geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het intellectuele eigendomsrecht te gebruiken. Daarbij dient tevens rekening worden gehouden met de kosten van de rechthebbende, zoals voor opsporing en onderzoek. In casu is gevorderde € 0,47 per woord plus een opslag van 0,25% voor uitgeholde exclusiviteit onvoldoende betwist dus toewijsbaar, plus volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.


Categorieën: Auteursrecht, Hoogte schadevergoeding, nocategory

Tags: , , ,