Hof Arnhem 24 juni 2008 (internetnotarissen vs. openbareverkopen), LJN BG1062, met noot door Otto Volgenant. (ECLI:NL:GHARN:2008:BG1062)
Hof Arnhem 24 juni 2008 (internetnotarissen vs. openbareverkopen), LJN BG1062, met noot door Otto Volgenant. (ECLI:NL:GHARN:2008:BG1062)

In deze procedure dient de vraag te worden beantwoord of de door Internetnotarissen geëxploiteerde website www.veilingnotaris.nl. (hierna: de website) als een beschermde databank in de zin van artikel 1 lid 1 sub a van de Databankenwet (hierna: Dw) kan worden beschouwd. Bij een bevestigende beantwoording van deze vraag dient vervolgens te worden beoordeeld of Internetnotarissen aanspraak kan maken – primair – op de in artikel 2 lid 1 sub a Dw dan wel -subsidiair- op de in artikel 2 lid 1 sub b Dw bedoelde bescherming. Daarbij gaat het hof er in navolging van Internetnotarissen vanuit [..] dat uitsluitend Internetnotarissen zich op de hiervoor vermelde bescherming wenst te beroepen. [..] Het hof is, met Internetnotarissen, van oordeel dat de op de website van Internetnotarissen gepresenteerde veilingadvertenties, bestaande uit foto’s, objectbeschrijvingen en bijzondere veilingvoorwaarden, zijn te kwalificeren als “werken” althans als “gegevens”, zodat het geheel aan veilingadvertenties kan worden aangemerkt als een “verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen” als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub a Dw. Voorts heeft Internetnotarissen onbetwist gesteld dat de veilingadvertenties zijn gerangschikt op onder andere provincie, datum en plaats, zodat ook aan het in artikel 1 lid 1 sub a Dw omschreven vereiste dat deze “systematisch of methodisch zijn geordend”, is voldaan. Openbareverkopen heeft evenmin de stelling van Internetnotarissen bestreden dat wanneer een bezoeker de website bezoekt en klikt op de hyperlink behorende bij een specifieke veilingadvertentie, deze specifieke advertentie wordt getoond. Dit betekent dat ook aan het in artikel 1 lid 1 sub a Dw vermelde vereiste dat de veilingadvertenties “afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn” is voldaan. Openbareverkopen heeft geen (andere) feiten en/of omstandigheden gesteld op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat de website van Internetnotarissen niet aan de eerste drie vereisten van artikel 1 lid 1 sub a Dw zou voldoen. [..]


Categorieën: nocategory