Hof Arnhem 5 oktober 2010 (verstoorde grutto’s), LJN BN9329 (ECLI:NL:GHAMS:2010:BN9329)Hof Arnhem 5 oktober 2010 (verstoorde grutto’s), ECLI:NL:GHAMS:2010:BN9329, LJN BN9329


Rechtsvraag: of appellant Stichting Behoud de Eemvallei onrechtmatig heeft gehandeld door op haar website twee berichten te plaatsen en door de inhoud van die berichten als perspublicatie naar verschillende lokale kranten te verzenden. Botsing tussen vrijheid van meningsuiting en recht op eer en goede naam en eerbiediging van persoonlijke levenssfeer: afweging van belangen in het licht van omstandigheden van het geval.


In casu heeft de stichting voldoende aannemelijk gemaakt dat de gepubliceerde verdenkingen, welke beschuldigingen van feitelijke aard betreffen (te weten, kort gezegd, het vermalen van vogelnesten en het in strijd met de Flora- en Faunawet opsporen van inheemse vogels), ten tijde van de publicatie ervan steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal.


Daarnaast acht het hof, in het kader van voormelde belangenafweging, van belang dat geïntimeerden in de (als perspublicatie doorgezonden) berichten niet bij name zijn genoemd. Er wordt slechts gesproken over “een boer in de Eemerwaard”. Weliswaar wil het hof wel aannemen dat het voor bekenden in de kleine Baarnse gemeenschap, mede gelet op de naast het eerste bericht op de website geplaatste foto van geïntimeerde (waarop hij voornamelijk op de rug te zien is, staand naast zijn tractor), mogelijk moet zijn geweest te begrijpen om welke boer het ging, doch dat laat onverlet dat de stichting, door op deze wijze het handelen van geïntimeerde aan de kaak te stellen, op behoorlijk omzichtige wijze is omgegaan met diens belang op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.


Voorts acht het hof van belang dat de stichting niet een eigen materieel belang, doch een algemeen, maatschappelijk belang nastreeft, dat de misstand die aan de kaak wordt gesteld (met name het vermalen van vogelnesten) behoorlijk ernstig is, en dat geen sprake is van een ‘inkleding van de verdenkingen’ die onnodig grievend is.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , ,