Hof Arnhem-Leeuwarden 20 mei 2014 (ingeleverde laptop), ECLI:NL:GHARL:2014:4043Hof Arnhem-Leeuwarden 20 mei 2014 (ingeleverde laptop),
ECLI:NL:GHARL:2014:4043

E-mailberichten vallen onder de bescherming van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat het recht op privacy beschermt, ook wanneer de berichten zijn verstuurd vanaf de werkplek van de werkgever. De werkgever kan de e-mailberichten van zijn werknemer slechts controleren indien voor de werknemer kenbaar is of kan zijn dat zijn e-mailberichten kunnen worden gecontroleerd door de werkgever (bijvoorbeeld via een personeelsreglement of op grond van de arbeidsovereenkomst), er sprake is van een gerechtvaardigd doel en er voldaan is aan de proportionaliteitseis.


Ook wanneer voor de werknemer niet kenbaar is of kan zijn dat zijn e-mailberichten kunnen worden gecontroleerd, kan controle van die berichten door de werkgever toelaatbaar worden geacht. Dan moet echter wel sprake zijn van zodanige omstandigheden, dat aan geen twijfel onderhevig is dat een gerechtvaardigd doel wordt gediend en dat is voldaan aan de proportionaliteitseis.


De litigieuze e-mailberichten zijn weliswaar niet tijdens het dienstverband van geïntimeerde – maar aan het eind van of na diens dienstverband door de systeembeheerder van appellante bij een standaardcontrole van de door geïntimeerde ingeleverde laptop – gevonden, maar dit brengt niet mee dat de hiervoor vermelde beperkingen niet golden. Ook onder de door appellante geschetste omstandigheden is immers nog steeds sprake van het controleren en het inzien van e-mailberichten van een derde.


Het Hof is van oordeel dat geïntimeerde door het afgeven van de laptop aan het eind van zijn dienstverband niet aan appellante en haar IT technici de vrijheid heeft gegeven om te beschikken over de eventueel nog op de laptop aanwezige bestanden. Geïntimeerde heeft immers zelf ter comparitie in eerste aanleg verklaard dat hij de laptop gereinigd heeft ingeleverd. Kennelijk was hij zelf in de veronderstelling dat zich geen bestanden meer op de laptop bevonden, zodat hij er ook geen rekening mee behoefde te houden dat zijn e-mailberichten zouden worden gecontroleerd, laat staan dat hij daarmee heeft ingestemd.


Categorie├źn: Arbeidsrecht, E-mail, Internet op het werk, nocategory, Privacy

Tags: , , , ,