Hof Leeuwarden 5 juli 2011 (Previtas), LJN BR0392 (ECLI:NL:GHLEE:2011:BR0392)Hof Leeuwarden 5 juli 2011 (Previtas),
ECLI:NL:GHLEE:2011:BR0392, LJN
BR0392

Gebruik van domeinnaam als handelsnaam of slechts als internetadres?

Anders dande voorzieningenrechter heeft aangenomen, is het hof van oordeel dat Previtas Nederland niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Liv Oost na debeëindiging van de samenwerking onder de domeinnaam www.previtas.nl haar onderneming heeft voortgezet. Uit afschriften van de website
www.previtas.nl die door Previtas Nederland zijn overgelegd blijkt immers dat de domeinnaamdoor Liv Oost slechts gebruikt wordt om klanten te informeren met betrekking tot de overname van Previtas B.V. door Liv Oost en de naamswijzing. Dergelijk gebruik van de domeinnaam is naar het voorlopige oordeel van het hof slechtsaan te merken als een gebruik als adres of vindplaats op internet, en gelet opde inhoud van de website niet tevens als handelsnaam.

Door Previtas Nederland is onvoldoende gesteld en evenmin is anderszins gebleken datLiv Oost door niet mee te werken aan de overdracht van de registratie van dedomeinnaam www.previtas.nl jegens Previtas Nederland onrechtmatig handelt.Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, brengt in een zaak als deonderhavige, waarbij partijen kennelijk geen regeling hebben getroffen metbetrekking tot het gebruik en de registratie van een domeinnaam na beëindigingvan een samenwerking, de zorgvuldigheid die Liv Oost in het maatschappelijk verkeer jegens Previtas Nederland in acht dient te nemen, niet met zich dat LivOost de domeinnaam aan Previtas Nederland dient over te gedragen.


Categorie├źn: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , , , ,