Hof ‘s-Gravenhage 15 november 2010 (ACI vs. Thuiskopie), LJN BO3982 (ECLI:NL:GHSGR:2010:BO3982)


Hof ‘s-Gravenhage 15 november 2010 (ACI vs. Thuiskopie), ECLI:NL:GHSGR:2010:BO3982, LJN BO3982

Hoger beroep tegen rechtbank ‘s-Gravenhage 25 juni 2008 (ACI vs. Thuiskopie),
ECLI:NL:GHSGR:2010:BO3982, LJN BD5690. Geschil over de randvoorwaarden en criteria die gelden voor het vaststellen van de hoogte van de thuiskopievergoeding ex art. 16e Aw.

Het begrip “billijke vegoeding” van art. 16c Aw moet zo worden uitgelegd dat “nadeel” het enige criterium is voor de vaststelling van de hoogte daarvan. In het kader van art. 5 lid 2 sub b ARI moet onder nedeel worden verstaan: de gederfde licentievergoeding voor de desbetreffende kopieerhandeling.

Art. 16c Aw moet zo worden uitgelegd dat ook bij kopieerhandelingen waarbij het nadeel minimaal is (maar niet nihil, zoals bij ‘time shifting’ en ‘porting’), thuiskopievergoeding verschuldigd is.

Bij de bepaling van de hoogte van de thuiskopievegoeding hoeft alleen rekening te worden gehouden met technische voorzieningen indien deze beschikbaar zijn in commerciele zin (d.w.z. commercieel haalbaar, door consumenten daadwerkelijk geaccepteerd en door aanbieders geaccepteerd en toegepast). Met het gebruik dat thans ´mondjesmaat´ van technische voorzieningen wordt gemaakt wordt al rekening gehouden bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding.

Kopieren (waaronder downloaden) uit illegale bron valt onder de werkingssfeer van art. 16c lid 1 Aw. Met deze handeling moet daarom rekening worden gehouden bij de vaststelling van de thuiskopievergoeding. Met kopieerhandelingen waarvoor toestemming is gegeven mag geen rekening worden gehouden bij de vaststelling van de hoogte van de thuiskopievergoeding. Bij de bepaling van de hoogte van de thuiskopievergoeding dient wel rekening gehouden te worden met de hoogte van de kopieervergoeding in andere EU-lidstaten.


Categorieën: Auteursrecht, Downloaden / uploaden, Heffing, nocategory, Technische voorzieningen

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,