Hof ’s-Gravenhage 26 juli 2011 (er gaan koppen rollen), LJN BR4148 (ECLI:NL:GHSHE:2011:BR4148)Hof ’s-Gravenhage 26 juli 2011 (er gaan koppen rollen), ECLI:NL:GHSHE:2011:BR4148, LJN BR4148


Tussenarrest. Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat appellant direct gevolg heeft gegeven aan de sommatie van 5 oktober 2007 en dat de mededelingen hooguit 12 uur op de internetpagina hebben gestaan, staat tussen partijen echter hoe dan ook vast dat de mededelingen tot 9 februari 2008 (in cache) bereikbaar zijn geweest. Gelet op dit laatste had appellant naar het oordeel van het hof gemotiveerd moeten reageren op het verwijt van geïntimeerde dat appellant actie had moeten ondernemen om de bereikbaarheid van de mededelingen te beëindigen, bijvoorbeeld door zich tot de beheerders van zoekmachines te wenden. Appellant heeft de mededelingen immers op de website geplaatst en hierdoor de mededelingen – als eerste – op het Internet gepubliceerd, hetgeen voor hem – als bedrijfsmatige gebruiker van deze website – een zekere verantwoordelijkheid met zich bracht. Appellant heeft echter volstaan met de stelling dat niet mogelijk was de bereikbaarheid van de mededelingen te (doen) beëindigen, zonder bijvoorbeeld uit te leggen waarom dit niet mogelijk was en/of te stellen dat hij tevergeefs heeft geprobeerd de bereikbaarheid te beëindigen doch hierin niet is geslaagd. Nu appellant zijn verweer op dit punt onvoldoende heeft onderbouwd, gaat het hof ervan uit dat appellant (mede) verantwoordelijkheid draagt voor het feit dat de mededelingen hoe dan ook tot 9 februari 2008 – en dus vrij lang – bereikbaar zijn geweest. Het enkele feit dat geïntimeerde zelf voor verdere verspreiding van de mededelingen heeft gezorgd door het vonnis van het kort geding tussen partijen van 28 februari 2008 niet geanonimiseerd op de website van haar advocaat te (doen) plaatsen, maakt dit niet anders. Nu geïntimeerde onderbouwd heeft gesteld dat de mededelingen bijvoorbeeld via een zoekmachine eenvoudige waren (zijn) te vinden, en appellant dit niet voldoende gemotiveerd heeft betwist, gaat het hof er ook vanuit dat de mededelingen in tamelijk grote mate openbaar zijn geworden.

Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Zoekmachine

Tags: , , , , , ,