Hof ’s-Gravenhage 28 juni 2011 (Fysio Reeuwijk), LJN BQ9516 (ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ9516)Hof ’s-Gravenhage 28 juni 2011 (Fysio Reeuwijk), ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ9516, LJN BQ9516

Artikel 1 Hnw verstaat onder een handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Van het gebruiken van een naam als handelsnaam kan pas sprake zijn indien de betrokken onderneming onder die naam aan het handelsverkeer deelneemt– dus indien die naam in het handelsverkeer wordt gebruikt ter aanduiding vandie onderneming – waarbij rekening moet worden gehouden met de perceptie vanhet relevante publiek. Dat geldt ook voor een domeinnaam. Een domeinnaam is in beginsel niet meer of anders dan een internetadres van de domeinnaamhouder. Een domeinnaam kan echter tot handelsnaam worden wanneer zij in het handelsverkeerwordt gebruikt ter aanduiding van een onderneming. Naar het oordeel van het hof is daarvan in het onderhavige geval echter geensprake. Uit de overlegde bescheiden blijkt dat appellante zich in advertenties,afsprakenkaartjes, briefpapier, de telefoongids, de Reeuwijkse gemeentegids, de Reeuwijkse (sport)presentatiegids, documenten zoals een kwaliteitsjaarverslagen een zorgplan, en in reclame langs het sportveld, steeds presenteert onder denaam ‘appellante’ (dan wel – in enkele gevallen – onder de eigennamenappellante). De domeinnaam ‘www.fysioreeuwijk.nl’ is daarbij steeds opgenomenals contactgegeven, vrijwel steeds naast andere contactgegevens zoalse-mailadres, adres, telefoonnummer e.d. Op haar website met de domeinnaam ‘www.fysioreeuwijk.nl’ presenteert appellante zich als ‘appellante’ (en nietals ‘Fysio Reeuwijk’).

Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , ,